หมายเลข ID หัวข้อ : 00080207 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/06/2020

ฉันไม่สามารถจะถ่ายภาพได้ในระหว่างที่ทำการถ่ายภาพยนตร์อยู่.

  รูปภาพไม่สามารถจะบันทึกได้ และ Smile Shutter ไม่ทำงานในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ในการปรับตั้งต่อไปนี้.
  การใช้งานเหล่านี้จะทำได้เมื่อกล้องบันทึกภาพวิดีโออยู่ในโหมด standby.

  • ตั้งฟอร์แมทของไฟล์ไปเป็น AVCHD และภาพของภาพยนตร์มีการตั้งคุณภาพไว้เป็น PS หรือ โหมด FX.
  • ตั้งฟอร์แมทของไฟล์ไปเป็น XAVC S 4K และ Dual Video REC ตั้งไว้เป็น On.
  • Dual Video REC ตั้งไว้เป็น On. (เฉพาะรุ่นที่ออกจำหน่ายก่อนปี 2557)

  ในกรณีต่อไปนี้, การจับภาพของรูปภาพในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ จะไม่สามารถทำได้แม้ว่ากล้องจะอยู่ในโหมด standby.

  • ตั้งค่า Picture effect.
  • Multi Camera Control เป็นการเชื่อมต่อกับกล้องอื่นผ่านทาง Wi-Fi.
  • Recording format ตั้งไว้เป็น XAVC S 4 K และบิตเร็ตจะเท่ากับ 100mbps.

  หมายเหตุ:
   ・โหมด Shooting จะแตกแต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของกล้อง.
   ・ในกล้องบางรุ่น, ท่านไม่สามารถถ่ายได้ ถ้าหาก Frame rate มีการตั้งไว้เป็น 24p.