หมายเลข ID หัวข้อ : 00061096 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

กล้องของฉันสามารถจะถ่ายภาพในฟอร์แมท RAW ได้หรือไม่ ?

  ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่ากล้องของท่านรองรับการถ่ายภาพฟอร์แมท RAW ได้หรือไม่:


  ตรวจเช็คดูกล้อง.

  ถ้าต้องการจะหาดูว่ากล้องของท่านสามารถจะถ่ายภาพในฟอร์แมท RAW ได้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของกล้องดังต่อไปนี้:

  MENU -> Camera Settings -> รูปภาพประกอบ RAW File Type หรือ Quality

  หมายเหตุ: ขั้นตอนข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบายเท่านั้น. รายการของเมนูจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนั้น ๆ . สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.


  ดูไซต์การสนับสนุน

  ท่านสามารถตรวจเช็คดูสเปคต่าง ๆ ได้จากหน้าแสดงผลิตภัณฑ์นั้น ๆ .

  หมายเหตุ: รายละเอียดสเปคต่าง ๆ ของบางผลิตภัณฑ์จะไม่มีแสดงไว้.

  1. ให้ใส่ชื่อรุ่นของเครื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ เข้าไปที่ช่องหน้าต่างสำหรับค้นหา และแสดงหน้าของผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมา.

  2. คลิกที่ Specifications ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ.

   รูปภาพประกอบ

  3. ถ้าหากมี RAW แสดงอยู่ใน RECORDING FORMAT, แสดงว่ากล้องของท่านรองรับการถ่ายภาพในฟอร์แมท RAW ได้.

   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มี RAW แสดงอยู่ แสดงว่ากล้องนั้นไม่รองรับการถ่ายภาพในฟอร์แมท RAW .


  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในไฟล์ RAW , ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:

  อะไรคือไฟล์รูปภาพ RAW?