หมายเลข ID หัวข้อ : 00074794 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/08/2015พิมพ์

Lock-on AF ไม่สามารถจะทำการตั้งได้เมื่อติดตั้งเลนส์ A-mount เข้าไป.

การใช้ Lock-on AF กับเลนส์ A-mount

    Lock-on AF ไม่สามารถจะใช้ได้ เมื่อใส่ Mount Adaptor LA-EA2/LA-EA4 เข้าไปและตั้ง Eye-Start AF ไปที่ On.
    ถ้าต้องการจะใช้ Lock-on AF, ให้เลือกไปที่ MENU -> Setup, และตั้งค่า Eye-Start AF ไปเป็น Off.