หมายเลข ID หัวข้อ : 00076632 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2018

ฉันจะบันทึกและเล่นภาพยนตร์ MP4 ได้อย่างไร?

บันทึกและเล่นภาพยนตร์ MP4.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับพื้นที่ของ NTSC:
ให้ตั้งค่า Dual Video REC ไปที่ On, และ จากนั้น ให้เริ่มทำการบันทึก.

หมายเหตุ:

 • ภาพยนตร์จะได้รับการบันทึกในฟอร์แมท HD และฟอร์แมท MP4 พร้อมกัน เมื่อมีการตั้งให้ Dual Video REC ไว้ที่ On. ท่านไม่สามารถทำการบันทึกเฉพาะภาพยนตร์ MP4 ด้วยกล้องนี้ได้.
 • Dual Video REC จะได้รับการตั้งค่าไว้ที่ Off  เมื่อตั้ง Frame Rate ไปที่ 60p.
  เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ MP4, ให้ตั้งค่า Frame Rate ดังต่อไปนี้ เพื่อทำการปรับตั้งตามฟอร์แมทของไฟล์.
  • ไฟล์ฟอร์แมท AVCHD: ตั้งไปเป็น 60i หรือ 24p
  • ไฟล์ฟอร์แมท XAVC S HD: ตั้งไปเป็น 30p หรือ 24p

  ฟอร์แมทของไฟล์ที่มีอยู่จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของกล้องนั้น ๆ.

 • ถ้าหากกล้องของท่านมีการปรับตั้งของ Intelligent Active ในเมนู SteadyShot (Movie), ให้ตั้ง SteadyShot ไปยังการปรับตั้งอันอื่นที่ไม่ใช่ Intelligent Active. Dual Video REC จะไม่มีให้ใช้งานได้ เมื่อมีการเลือก Intelligent Active เอาไว้.

การเล่นภาพยนตร์ MP4:
ฟอร์แมทของภาพยนตร์ จำเป็นต้องได้รับการตั้งไว้ก่อนให้เป็น MP4 เพื่อให้ทำการเล่นภาพยนตร์ MP4 ได้.

 1. กดที่ปุ่ม View Images เพื่อเข้าโหมด playback.
 2. ให้สลับฟอร์แมทของภาพยนตร์ที่จะทำการเล่นโดยเลือกที่ไอคอน 4K, HD, 4K/MP4 หรือ HD/MP4 ที่แสดงอยู่ด้านบนขวาของหน้าจอการเล่น.

สำหรับพื้นที่ของ PAL:
ให้ตั้งค่า Dual Video REC ไปที่ On, และ จากนั้น ให้เริ่มทำการบันทึก.

หมายเหตุ:

 • ภาพยนตร์จะได้รับการบันทึกในฟอร์แมท HD และฟอร์แมท MP4 พร้อมกัน เมื่อมีการตั้งให้ Dual Video REC ไว้ที่ On. ท่านไม่สามารถทำการบันทึกเฉพาะภาพยนตร์ MP4 ด้วยกล้องนี้ได้.
 • Dual Video REC จะได้รับการตั้งไว้ที่ Off  เมื่อตั้ง Frame Rate ไปที่ 50p.
  เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ MP4, ให้ตั้งค่า Frame Rate ดังต่อไปนี้ เพื่อทำการปรับตั้งตามฟอร์แมทของไฟล์.
  • ไฟล์ฟอร์แมท AVCHD: ตั้งไปเป็น 50i หรือ 25p
  • ไฟล์ฟอร์แมท XAVC S HD: ตั้งไปเป็น 25p

  ฟอร์แมทของไฟล์ที่มีอยู่จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของกล้องนั้น ๆ.

 • ถ้าหากกล้องของท่านมีการปรับตั้งของ Intelligent Active ในเมนู SteadyShot (Movie), ให้ตั้ง SteadyShot ไปยังการปรับตั้งอันอื่นที่ไม่ใช่ Intelligent Active. Dual Video REC จะไม่มีให้ใช้งานได้ เมื่อมีการเลือก Intelligent Active เอาไว้.

การเล่นภาพยนตร์ MP4:
ฟอร์แมทของภาพยนตร์ จำเป็นต้องได้รับการตั้งไว้ก่อนให้เป็น MP4 เพื่อให้ทำการเล่นภาพยนตร์ MP4 ได้.

 1. กดที่ปุ่ม View Images เพื่อเข้าโหมด playback.
 2. ให้สลับฟอร์แมทของภาพยนตร์ที่จะทำการเล่นโดยเลือกที่ไอคอน 4K, HD, 4K/MP4 หรือ HD/MP4 ที่แสดงอยู่ด้านบนขวาของหน้าจอการเล่น.