หมายเลข ID หัวข้อ : 00077966 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

เสียงบิ๊บของการเริ่ม/หยุด ถูกบันทึกเข้าไปด้วย เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์หลายกล้องพร้อมกัน.

บันทึกภาพยนตร์หลายกล้องพร้อมกัน.

    เนื่องจาก เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเทคโนโลยีคลื่นวิทยุของ Wi-Fi, เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์หลายกล้องพร้อมกัน, จะมีเวลาที่ล่าช้าเล็กน้อยของช่วงเวลาการเริ่ม/หยุด ระหว่างกล้องต่าง ๆ นั้น. ด้วยเหตุผลนี้, เสียงบิ๊บของการ เริ่ม/หยุด ของบางกล้องอาจมีการบันทึกเข้าไปในเสียงของกล้องตัวอื่นได้.

    เสียงบิ๊บของการเริ่ม/หยุดจะไม่ถูกบันทึก เมื่อตั้ง BEEP ให้เป็น OFF.

    สำหรับรายละเอียด, ดูได้จากคู่มือที่ให้มาพร้อมกับกล้อง.