หมายเลข ID หัวข้อ : 00072401 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

ฉันจะสามารถเปลี่ยนสีของไฟ LED ของเครื่องรับโทรทัศน์นี้ได้หรือไม่.

ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนสีของไฟ LED

    สีของไฟ LED ของเครื่องรับโทรทัศน์นี้ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้.