หมายเลข ID หัวข้อ : 00072346 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2017

รหัสแสดงความผิดพลาดนี้หมายถึงอะไร ซึ่งปรากฎขึ้นมาเมื่อจะทำการใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct.

รหัสความผิดพลาดของ Wi-Fi Direct

   รหัสแสดงความผิดพลาด

   คำอธิบาย

  The number of characters is invalid. Please check your entry and try again. Press RETURN to go back. (จำนวนของตัวอักษรไม่ถูกต้อง. กรุณาตรวจสอบการป้อนของท่านและลองดูใหม่อีกครั้ง. กดที่ RETURN เพื่อกลับไปที่เดิม) 

  กดปุ่ม start ในขณะที่มีการป้อนรหัส WPS PIN มีความยาวไม่ใช่ 4 หรือ 8 หลัก. บางอุปกรณ์จะให้ป้อน 4 หลัก, ในขณะที่อันอื่นจะให้ป้อน 8 หลัก. 

  The PIN code is incorrect. Please check your entry and try again. Press RETURN to go back. (รหัส PIN ไม่ถูกต้อง. กรุณาตรวจสอบการป้อนของท่านและลองใหม่อีกครั้ง. กดที่ RETURN เพื่อกลับไปที่เดิม)

  กดปุ่ม start  หลังจากที่ป้อนรหัส  PIN ที่ไม่ถูกต้องในหน้าจอ Enter PIN. ป้อนรหัส PIN ที่ถูกต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหา.

  Registration failed due to authentication error. Press RETURN to go back. (การลงทะเบียนล้มเหลว เนื่องจากการระบุตัวตนผิดพลาด กดที่ RETURN เพื่อกลับไปที่เดิม)

  มีข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับแก้ปัญหาความผิดพลาดของ authentication .

  Registration failed. Press RETURN to go back. (การลงทะเบียนล้มเหลว ให้กดที่ RETURN เพื่อกลับไปที่เดิม)

  มีอุปกรณ์ WPS อันอื่นลงทะเบียนไว้เรียบร้อย ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวอื่นนั้นออกไปและลองดูใหม่อีกครั้ง.

  Registration failed. Press RETURN to go back. (การลงทะเบียนล้มเหลว ให้กดที่ RETURN เพื่อกลับไปที่เดิม)

  การเช็ตอัพการเชื่อมต่อเกินเวลา. ให้ทำการเซ็ตอัพให้เสร็จภายใน 2 นาทีหลังจากที่ทำการเลือกที่ Start บนหน้าจอทีวี.