หมายเลข ID หัวข้อ : 00058782 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

เสียงออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ไม่ได้ออกมาทาง USB DAC AMPLIFIER ที่เชื่อมต่อไว้.

  เลือกไปที่ USB DAC AMPLIFIER สำหรับ output setting ดังต่อไปนี้.

  สำหรับ Windows (ใช้ Windows 7 เป็นตัวอย่าง)

  1. เลือกไปที่ Start - Control Panel - Hardware and Sound - Manage audio devices.
  2. เมื่อหน้าต่างของ Sound แสดงขึ้นมา, เลือกไปที่แทป Playback, และจากนั้นให้เลือกไปที่ Sony USB DAC Amplifier - Set default.

  สำหรับ Mac (ใช้ Mac OS X เป็นตัวอย่าง)

  1. เลือกไปที่ Apple menu - System preferences - Sound, และจากนั้นให้เลือกไปที่ แทป Output.
  2. เลือกไปที่ Sony USB DAC Amplifier จากรายการของ Select a device for sound output.

  หมายเหตุ: ถ้าท่านเริ่มแอพพลิเคชั่นเล่นเพลงแบบหลายอัน, เสียงอาจจะมีออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้. ในกรณีนี้, ให้ยกเลิกแอพพลิเคชั่นสำหรับเล่นเพลงทั้งหมดนั้น, และจากนั้นให้เล่นเพลงนั้นอีกครั้งใน Hi-Res Audio Player.