หมายเลข ID หัวข้อ : 00058598 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/08/2015

ฟอร์แมทของไฟล์ออดิโอต่าง ๆ อะไรบ้างที่สามารถจะเล่นได้เมื่อเชื่อมต่อ Xperia เข้ากับพอร์ต USB ของ USB DAC AMPLIFIER?

    USB DAC AMPLIFIER สามารถจะเล่นไฟล์ต่าง ๆ ที่ Xperia สามารถจะทำการเล่นได้ทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่มีความแตกต่างระหว่างพอร์ต USB ด้านหน้าและด้านหลัง แต่อย่างใด

    • ถ้าหากไฟล์ในฟอร์แมทของไฟล์ออดิโอนั้นไม่มีการรองรับโดย USB DAC AMPLIFIER เครื่อง Xperia จะทำการเปลี่ยนฟอร์แมทของไฟล์นั้นให้เป็นอันที่ USB DAC AMPLIFIER สามารถจะเล่นได้.
    • Xperia ไม่รองรับเอาท์พุทของออดิโอที่ 88.2 kHz และที่ความสุ่มที่สูงกว่า ดังนั้น จึงไม่มีความแตกต่างของเสียงที่ออกมาจาก USB DAC AMPLIFIER ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อเครื่อง Xperia ของท่านเข้ากับพอร์ต USB ในด้านหน้าหรือด้านหลัง. (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2556)
    • ท่านจำเป็นต้องใช้สายสำหรับทำการแปลง เมื่อท่านเชื่อมต่อเครื่อง Xperia เข้ากับพอร์ต USB ทางด้านหลังของ USB DAC AMPLIFIER.
      (ตัวอะแดปเตอร์สำหรับแปลง ขั้วต่อ USB Micro B ไปเป็นขั้วต่อ USB A)

    รุ่นเครื่องต่าง ๆ ของ Xperia ที่รองรับการเล่นกลับผ่านทาง การเชื่อมต่อ USB มีดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2556)

    • Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR, Xperia Z Ultra
    • Xperia Tablet Z