หมายเลข ID หัวข้อ : 00057977 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2016

ไม่มีเสียงออกมาจากทั้งคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ ที่ตัว USB DAC AMPLIFIER.

  ตรวจสอบวอลลุ่มปรับเสียงหรือการปรับตั้งของตัวปิดเสียง (mute) ดังต่อไปนี้

  สำหรับ Windows (ในตัวอย่างนี้เป็น Windows 7)

  1. เลือกที่ Start - Control Panel - Hardware and Sound - Manage audio devices
  2. เมื่อหน้าต่างของ Sound แสดงขึ้นมา เลือกที่แทป Playback และจากนั้นให้เลือกไว้
  3. เมื่อหน้าต่างของ Properties แสดงขึ้นมา ให้เปิดแทป Levels เพื่อตรวจสอบระดับของวอลลุ่ม

  สำหรับ Mac (ในตัวอย่างนี้เป็น Mac OS X)

  1. เลือกที่ Apple menu เลือกไปที่ System preferences - Sound และจากนั้น ให้เลือกที่แทป Output
  2. เลือกที่ Sony USB DAC Amplifier จากรายการของ Select a device for sound output
  3. ถ้าหากกรอบสำหรับใส่เครื่องหมายเลือกของ Mute มีเครื่องหมายเลือกอยู่ในนั้น ให้ลบเครื่องหมายนั้นออกไป