หมายเลข ID หัวข้อ : 00058625 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

ไฟล์เพลงต่าง ๆ ไม่สามารถจะทำการเพิ่มเข้าไปในรายการเล่นของ Hi-Res Audio Player ได้โดยการลากและปล่อยวาง.

  ท่านไม่สามารถจะทำการเพิ่มไฟล์เพลงต่าง ๆ ที่มีนามสกุลต่าง ๆ ที่ไม่รองรับโดย Hi-Res Audio Player.
  นอกจากนี้ ท่านยังไม่สามารถทำการลากและวางโฟลเดอร์ต่าง ๆ ได้

  หมายเหตุ: Hi-Res Audio Player รองรับไฟล์ที่มีฟอร์แมทต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • DSF (.dsf)
  • DSDIFF (.dff)
  • PCM (.wav/.aiff/.aif)
  • FLAC (.flac)
  • ALAC (.m4a)
  • MP3 (.mp3)