หมายเลข ID หัวข้อ : 00058779 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/08/2016

จะสามารถเล่นไฟล์เพลงในไฟล์ฟอร์แมทออดิโอที่ไม่รองรับโดย Hi-Res Audio Player ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ใช้ Media Go.
Media Go สามารถจะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Sony.
http://mediago.sony.com/

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดของฟอร์แมทของไฟล์ออดิโอที่รองรับได้โดย Media Go, ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้.
http://mediago.sony.com/enu/features/file-formats