หมายเลข ID หัวข้อ : 00094422 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/06/2019

การจำลองหน้าจอ (Screen Mirroring) คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การจำลองหน้าจอ (Screen Mirroring) เป็นวิธีการที่จะทำการแสดงหน้าจอของอุปกรณ์มือถือโดยใช้ เทคโนโลยี Miracast . การจำลองหน้าจอจะสามารถให้ความเพลิดเพลินในการรับชมบางสิ่งที่อยู่ในหน้าจอขนาดเล็กของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ และให้ไปแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ของทีวี.

หมายเหตุ: เพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์จำลองหน้าจอ, ทีวี ระบบโฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์มือถือที่จะใช้นั้นต้องรองรับการจำลองหน้าจอได้ด้วย.