หมายเลข ID หัวข้อ : 00105928 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

เมื่อทีวีปิดและเปิดเครื่องเอง, รีบูต หรือไฟสแตนด์บายกะพริบ 8 ครั้ง

  สำคัญ: คำตอบดังกล่าวนี้ สามารถใช้เมื่อไฟสแตนด์บายกะพริบ 8 ครั้ง. ถ้าหากจำนวนการกะพริบแตกต่างจากนี้, กรุณาตรวจสอบที่ คำตอบนี้ .

  ทำตามขั้นตอนดังนี้ เมื่อทีวีปิดและเปิดเครื่องเอง, รีบูต หรือไฟสแตนด์บายกะพริบ แปด (8) ครั้ง.

  1. ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ จากทีวี.
   สำคัญ: รวมถึงการยกเลิกการเชื่อมต่อกับโมเดม, เราท์เตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่ต่อกับทีวี.
  2. ยกเลิกการเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่าย.
   • ถ้าใช้การเชื่อมต่อแบบสาย, ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อกับสาย LAN.
   • ถ้าเชื่อมต่อแบบไร้สาย, ให้ปิดเราท์เตอร์และปิดโมเดม.
  3. ใช้วิธีการ ดำเนินการรีเซ็ต บนทีวี.
  4. ใช้วิธีการ รีเซ็ตทีวีแบบ factory

   หมายเหตุ:

   • ถ้าข้อความ Reset ไม่แสดง เมื่อปิดและเปิดทีวี ขั้นตอนการรีเซ็ตไม่เริ่มทันทีหลังจากภาพหรือข้อความแสดง, แสดงว่าการรีเซ็ตทำงานผิดพลาด ให้เริ่มต้นการรีเซ็ตอีกครั้ง.
   • หน้าจอเริ่มต้นการติดตั้งปรากฏขึ้น ถ้าขั้นตอนการรีเซ็ตทำได้ถูกต้อง.
  5. เริ่มต้นทำงาน Initial setup.

   หมายเหตุ: ในขั้นตอนการทำงาน Initial setup, ให้ข้ามขั้นตอน Network setup และ IR blaster setup.

  6. เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับทีวีด้วยตนเอง.
  7. ทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ (firmware).
   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถอัพเดตด้วยทีวี, ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้.
  8. ทำการรีเซ็ต factory อีกครั้ง
  9. ปฎิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งที่แสดงอยู่บนจอภาพ.