หมายเลข ID หัวข้อ : 00167352 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

การเชื่อมต่อ Bluetooth มีการตัดการเชื่อมต่อ และทำให้ฉันไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้อีก

    ในอุปกรณ์ Bluetooth ให้ปิดฟังก์ชัน Bluetooth จากนั้นให้เปิดฟังก์ชันนั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

    เมื่อท่านได้ทำเสร็จแล้ว ให้ลองทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง