หมายเลข ID หัวข้อ : 00228814 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

การตั้งค่า Bluetooth ไม่มีให้ในระหว่างการเชื่อมต่อของ CarPlay.

    การตั้งค่า Bluetooth ไม่มีให้ในระหว่างการเชื่อมต่อของ CarPlay ให้ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่า Bluetooth หลังการสิ้นสุดการเชื่อมต่อของ CarPlay