หมายเลข ID หัวข้อ : 00106868 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

สาย USB ใด ๆ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์?

    สำคัญ: เครื่องเสียงรถยนต์สามารถใช้งาน USB ได้บางรุ่น. ควรตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องเสียงรถยนต์สำหรับฟังก์ชัน USB ที่ระบุในวิธีการแก้ปัญหานี้.

    ข้อแนะนำ ควรใช้สายที่มีมาให้กับอุปกรณ์ USB ที่ใช้สำหรับเครื่องเสียงรถยนต์. การใช้สายอุปกรณ์อื่น ๆ จะไม่รับรองว่า สามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ.