หมายเลข ID หัวข้อ : 00106832 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2019

อุปกรณ์เสียงบลูทูธไม่กลับมาทำงาน หลังจากจบการสนทนา.

    การเล่นเพลงจะกลับมาทำงานหลังจากที่การเรียกจากโทรศัพท์หนึ่งหรือสองครั้งจบลง. ในบางอุปกรณ์เสียงบลูทูธ หยุดการทำงานอัตโนมัติหลังจากไม่เชื่อมต่อกับบลูทูธ. ควรหลีกเลี่ยงการกดปุ่มใด ๆ ในขณะที่การทำงานปกติ. อย่างไรก็ตาม, ถ้าต้องการแก้ไขเรื่องดังกล่าว, ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

    1. กดปุ่ม Pause จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้การเล่นเพลงกลับมาทำงานอีกครั้ง.
    2. หลังจากการเรียกเข้า, เลือก Bluetooth Audio เสมือนเป็นต้นฉบับของเครื่องเสียงรถยนต์และ กดปุ่ม 6 จำนวน 1 หรือ 2 ครั้ง.
    3. เปิดอุปกรณ์เสียงบลูทูธและเชื่อมต่อกับระบบเสียงบลูทูธด้วยตนเอง.

    หมายเหตุ: ถ้าใช้โทรศัพท์มือถือ, ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโทรศัพท์, การเล่นเพลงไม่กลับมาทำงานอีกครั้ง. ในกรณีดังกล่าว, ให้ใช้วิธีการเลือกให้โทรศัพท์กลับมาทำงานอีกครั้งแทน.