หมายเลข ID หัวข้อ : 00112411 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ไม่สามารถทำการปรับค่า Audio Rec Level หรือ ไม่มีการบันทึกเสียง เมื่อใช้ไมโครโฟนภายนอกโดยใช้ XLR adapter.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการแก้ปัญหา ถ้าหากไม่มีเสียงถูกบันทึกเข้าไปพร้อมกับภาพยนตร์ของท่านโดยการใช้ไมโครโฟนภายนอกที่ใช้ Sony® XLR adapter.

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้เป็นส่วนของวิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้ของปัญหานี้ ให้ตรวจสอบ สถานะของเสียงภาพยนตร์ที่บันทึกไว้หลังการทำแต่ละขั้นตอนให้เสร็จ.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปลั๊กเชื่อมต่อมีการใส่เข้าไปอย่างแน่นหนาเข้า Multi-Interface Shoe บนตัวกล้อง.
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้ง Audio Recording ไว้เป็น On ในตัวกล้อง.
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกเข้ากับ แจ็ค INPUT1 ของตัว XLR Adaptor.

   สำคัญ: เสียงไม่สามารถบันทึกไว้ได้ ถ้าหากสวิทช์ REC CH SELECT ของ XLR adaptor มีการตั้งไว้เป็น CH1·CH2 และตัวไมโครโฟนมีการเชื่อมต่อกับ INPUT2.

  4. ถ้าหากท่านใช้ไมโครโฟนที่จัดมาให้กับ XLR adaptor หรือ ไมโครโฟน +48V (phantom power), ให้ตั้งสวิทช์ INPUT1 ไปที่ MIC+48V.
  5. ถ้าหากท่านใช้ไมโครโฟนที่ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวให้กำลังงาน หรือ ไมโครโฟนที่ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายกำลังงาน, ให้ตั้งสวิทช์ INPUT1 ไปที่ MIC.
  6. ถ้าหากท่านใช้อุปกรณ์ออดิโอภายนอก (mixer, ฯลฯ) ให้ตั้ง INPUT1 ไปเป็น LINE.

  XLRK1M_panel