หมายเลข ID หัวข้อ : 00105985 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/10/2017

จำนวนไฟล์ที่อยู่ในอุปกรณ์ USB ที่สามารถอ่านได้จากเครื่องเสียงติดรถยนต์?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

จำนวนไฟล์และโฟลเดอร์มากที่สุดที่สามารถอ่านได้จากเครื่องเสียงติดรถยนต์:

อุปกรณ์ USB Mass Storage / Media Transfer Protocol (MTP):
  • จำนวนโฟลเดอร์สูงสุด: 65,535
  • จำนวนไฟล์สูงสุด: 10,000

หมายเหตุ: ไฟล์เสียงที่สามารถเล่นด้วย Apple iPod หรือ iPhone สามารถเล่นได้จากเครื่องเสียงติดรถยนต์.