หมายเลข ID หัวข้อ : 00247241 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/06/2020

ระยะทางสูงสุดระหว่างกล้องและ อุปกรณ์มือถือเมื่อใช้แอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) คือเท่าใด?

    มีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่จะสามารถลดระยะทางสูงสุดระหว่างกล้อง Sony ที่ใช้ Wi-Fi ได้ และ อุปกรณ์มือถือโดยใช้แอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ระยะทางสูงสุดของกล้องที่สามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์มือถือจะน้อยกว่า 5 เมตรหรือ 16 ฟุต

    หมายเหตุ: