หมายเลข ID หัวข้อ : 00058099 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่สามารถทำการเล่นไฟล์ใด ๆ จากเครื่องเล่น Walkman ได้.

  ความผิดพลาดต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นได้:

  • ไม่แสดงชื่อเพลงต่าง ๆ ออกมาให้
  • ไม่มีเพลงต่าง ๆ ให้ใช้งานได้
  • ไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนท์ได้ในระหว่างที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ทาง USB
  • Sorry, your storage is busy, check if the Walkman player is connected to a computer via USB cable and the USB Connection option is set to ON (ขออภัย ตัวจัดเก็บข้อมูลของท่านยังไม่ว่าง ให้ตรวจเช็คดูว่าเครื่องเล่น Walkman นี้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทางสาย USB และตัวเลือก USB Connection มีการตั้งไว้ที่ ON แล้วหรือไม่)

  ถ้าหากท่านได้รับข้อความแสดงความผิดพลาดใด ๆ ข้างต้น หรือท่านไม่สามารถจะทำการเล่นไฟล์ต่างๆ จากเครื่องเล่น Walkman ของท่านได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  1. ในหน้าจอ Home ให้แตะที่ Music player แตะที่ option menu แตะที่ Settings และจากนั้นให้แตะที่ Update Database ทดสอบการทำงานที่ถูกต้องของเครื่องเล่น Walkman นั้น ถ้าหากท่านยังคงมีปัญหานี้อยู่อีก ให้ดำเนินการต่อตามขั้นตอนนี้

  2. ทำการทดสอบการทำงานที่ถูกต้องของเครื่องเล่น Walkman. ถ้าท่านยังคงมีปัญหานี้อยู่อีก ให้ดำเนินการต่อตามขั้นตอนนี้.
  3. ลากที่ Status Bar เพื่อทำการเปิด Notification Panel

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่คุ้นเคยกับแถบแสดงสถานะ (status bar) นี้หรือการเปิดหน้าต่างแสดงการแจ้งประกาศ (Notification Panel) ถ้าต้องการจะเป็นหน้าต่างแสดงการแจ้งประกาศ ให้ไปที่ด้านบนของหน้าจอของท่าน และไปทางซ้ายของตัวแสดงแบตเตอรี่และ wi-fi แตะที่แถบแสดงสถานะจนกระทั่งเวลาแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้ลากนิ้วของท่านลงไปด้านล่าง จนกระทั่ง หน้าต่างแสดงการแจ้งประกาศเปิดขึ้นมา

   Image

   (1) หน้าต่างแสดงการแจ้งประกาศ (Notification panel)
   (2) การแจ้งประกาศ (Notification)


  4. ในหน้าจอของ Notifications ให้แตะที่ Turn off USB storage.
  5. แตะที่ Turn off USB storage อีกครั้ง