หมายเลข ID หัวข้อ : 00228232 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2021

ข้อผิดพลาด: “YouTube is unavailable. Please try again later(ไม่มี YouTube กรุณาลองใหม่อีกครั้งตอนหลัง) แสดงขึ้นมาเมื่อฉันกดที่ปุ่ม Power หรือปุ่ม YouTube บนตัวรีโมทคอนโทรลจากโหมดแสตนด์บาย"

    เลือกที่ CANCEL บนหน้าจอที่แสดงความผิดพลาดนั้นเพื่อยกเลิกข้อความแสดงความผิดพลาดนั้น เมื่อข้อความแสดงความผิดพลาดนั้นหายไปแล้ว หน้าจอหลักของ YouTube จะแสดงขึ้นมา    ความผิดพลาดนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเปิดทีวีขึ้นมาจากโหมดแสตนด์บาย เนื่องจากทีวีจะต้องใช้เวลาในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายประมาณ 3 วินาที
    หลังจากที่ยกเลิกข้อความแสดงความผิดพลาดไปแล้ว ท่านสามารถที่จะเลือกเล่นคอนเทนท์ได้ตามปกติ
    อย่างไรก็ตาม, ถ้าหากทีวีนั้นเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ อาจจะไม่สามารถเล่นคอนเทนท์ YouTube ได้