หมายเลข ID หัวข้อ : 00105980 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2019

สามารถใช้งานฮาร์ดดิสก์แบบพกพา (HDD) กับเครื่องเสียงติดรถยนต์?

  สามารถใช้ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา หากรูปแบบไฟล์ตรงกับรุ่นที่เครื่องเสียงติดรถยนต์ระบุไว้.

  รูปแบบไฟล์ของเครื่องเสียงติดรถยนต์รองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows (FAT16, FAT32) โดยรองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล mass storage class (MSC). นอกจากนี้ ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์อื่น.

  หมายเหตุ:
  • ควรต่อ USB Flash-type กับระบบไฟล์ที่ถูกต้อง.
  • ควรต่อฮาร์ดดิสก์แบบพกพากับแหลงจ่ายไฟสำรอง(AC หรือ DC ).
  • ไม่ควรต่อฮาร์ดดิสก์แบบพกพาที่ได้รับพลังงานด้วย USB เนื่องจาก พอร์ต USB ของเครื่องเสียงติดรถยนต์ให้พลังงานที่ไม่เพียงพอสำหรับการหมุนจานของฮาร์ดดิสก์.