หมายเลข ID หัวข้อ : S500054562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

วิธีการรายงานปัญหาที่มีในแอพพลิเคชั่นจาก Windows Store ใน Windows 8

วิธีการรายงานปัญหาที่มีในแอพพลิเคชั่นจาก Windows Store ใน Windows 8

  1. จากหน้าจอ Start เลือกที่ Store app.
  2. เลือกที่แอพพลิเคชั่นที่เจาะนั้น เพื่อรายงานปัญหา
    
  3. เลื่อนลงมาและเลือกที่ Report this app for violating the store’s Terms of Use.
  4. เลือกที่ Reason แล้วใส่ความเห็นของท่านลงไป
    
  5. เลือกที่ Submit