หมายเลข ID หัวข้อ : 00253922 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2021

ซอฟต์แวร์ใดบ้างที่รองรับการเล่นและแก้ไขไฟล์ XAVC HS ได้?

    จะต้องใช้แอปพลิเคชันที่ เข้ากันได้ในการเล่นและแก้ไข ภาพยนตร์ใน ฟอร์แมท XAVC HS

    Sony แนะนำให้ใช้ Catalyst Browse / Catalyst Prepare

    สำหรับรายละเอียดในเรื่อง ความเข้ากันได้ของ แอปพลิเคชันอื่น ๆ ให้ติดต่อกับผู้ผลิตของ แอปพลิเคชันนั้น ๆ