หมายเลข ID หัวข้อ : 00080201 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/09/2015

ฉันนำเข้าภาพยนตร์ที่บันทึกในฟอร์แมท XAVC S เข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows. แต่ไฟล์นั้นไม่สามารถทำการเล่นกลับในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่สามารถทำการเล่นกลับวิดีโอ XAVC S ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ได้.

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสนับสนุน PlayMemories Home


ภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่บันทึกในฟอร์แมท XAVC S สามารถจะทำการนำเข้า/เล่นกลับในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows) ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

รายละเอียดเพิ่มเติมให้เข้าไปดูในหน้าสนับสนุนของ PlayMemories Home.

การสนับสนุนของ PlayMemories Home