หมายเลข ID หัวข้อ : 00239402 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

วิธีการเชื่อมต่อ เครื่องขยายหูฟัง (Headphone Amplifier) เข้ากับ เครื่องเล่น Walkman® ด้วยพอร์ต USB Type-C

  หัวข้อนี้จะใช้ เครื่องขยายหูฟัง และเครื่องเล่น Walkman® ที่แตกต่างออกไป เป็นตัวอย่างของวิธีการเชื่อมต่อโดยใช้พอร์ต USB Type-C ท่านสามารถตรวจเช็คดูรุ่นของเครื่อง Walkman ที่ใช้ได้ใน หมวดและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ (Applicable Products and Categories) ของหัวข้อนี้

  สิ่งที่ท่านต้องการ 

  • สาย Micro-USB Standard-A-ตัวผู้ไปเป็น Micro-B-ตัวผู้   หมายเหตุ: สำหรับ PHA-2A จะมีสาย Micro USB ให้มากับตัวผลิตภัณฑ์
    
  • สาย USB หรือ ตัวอะแดปเตอร์แปลง USB : Standard-A-ตัวผู้ไปเป็น Micro-C-ตัวผู้

  วิธีการเชื่อมต่อ 

  สำหรับ PHA-2A:

  สำหรับ TA-ZH1ES: