หมายเลข ID หัวข้อ : 00236376 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/02/2020

วิธีการเชื่อมต่อ เครื่องเล่น Walkman® เข้ากับ ระบบ เครือข่าย Wi-Fi

    ทำตามคำแนะนำสำหรับ ระบบเครือข่ายแบบ Wi-Fi ชนิดที่ท่านกำลังพยายามเชื่อมต่อ

    การเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบ เครือข่าย Wi-Fi

    การเชื่อมต่อกับระบบ เครือข่าย Wi-Fi ที่ซ่อนไว้