หมายเลข ID หัวข้อ : 00232440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2020

กล้องของฉันบันทึกรูปภาพ RAW บางรูปในแบบ12 บิต แทน 14 บิต

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  รูปภาพ RAW ที่บันทึกไว้โดยใช้เครื่องรุ่นต่อไปนี้ จะมีความละเอียดที่ 14 บิตต่อพิกเซล แต่ ความละเอียดมีการจำกัดไว้ที่ 12 บิตในบางสภาวะของการถ่ายรูป


  ILCE-7 / ILCE-7R / DSC-RX1 / DSC-RX1R

   การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน (BULB shooting)มีการเปิด Long Exposure NR *3
  RAW ที่บีบอัดมา14 บิต12 บิต12 บิต12 บิต

   

  ILCE-7M2 / ILCA-99M2 / DSC-RX1RM2

   การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน (BULB shooting)มีการเปิด Long Exposure NR *3
  RAW ที่บีบอัดมา14 บิต12 บิต12 บิต12 บิต
  RAW ที่ไม่ได้บีบอัด14 บิต12 บิต12 บิต12 บิต

   

  ILCE-7S / ILCE-6100 / ILCE-6300 / ILCE-6400 / ILCE-6500 / ILCE-6600

  • การถ่ายาภพแบบเงียบ (Silent Shooting): Off
    การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน (BULB shooting)มีการเปิด Long Exposure NR *3
   RAW ที่บีบอัดมา14 บิต12 บิต12 บิต12 บิต

    
  • การถ่ายาภพแบบเงียบ (Silent Shooting): On
    การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2
   RAW ที่บีบอัดมา12 บิต12 บิต


  ILCE-7RM2 / ILCE-7SM2

  • การถ่ายาภพแบบเงียบ (Silent Shooting): Off
    การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน (BULB shooting)มีการเปิด Long Exposure NR *3
   RAW ที่บีบอัดมา14 บิต12 บิต12 บิต12 บิต
   RAW ที่ไม่ได้บีบอัด14 บิต12 บิต12 บิต12 บิต

    
  • การถ่ายาภพแบบเงียบ (Silent Shooting) : On
    การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2
   RAW ที่บีบอัดมา12 บิต12 บิต
   RAW ที่ไม่ได้บีบอัด12 บิต12 บิต

   

  ILCE-7RM3 / ILCE-7M3/ ILCE-7RM4/ ILCE-7C

  • การถ่ายาภพแบบเงียบ (Silent Shooting): Off
    การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน (BULB shooting)มีการเปิด Long Exposure NR *3
   RAW ที่บีบอัดมา14 บิต12 บิต12 บิต12 บิต
   RAW ที่ไม่ได้บีบอัด14 บิต14 บิต12 บิต12 บิต

    
  • การถ่ายาภพแบบเงียบ (Silent Shooting): On
    การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2
   RAW ที่บีบอัดมา14 บิต12 บิต
   RAW ที่ไม่ได้บีบอัด14 บิต14 บิต

   

  ILCE-9

  • ประเภทของชัตเตอร์ (Shutter Type): Mechanical Shut
    การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน (BULB shooting)มีการเปิด Long Exposure NR *3
   RAW ที่บีบอัดมา14 บิต12 บิต12 บิต12 บิต
   RAW ที่ไม่ได้บีบอัด14 บิต12 บิต12 บิต12 บิต

    
  • ประเภทของชัตเตอร์ (Shutter Type): Electronic Shut
    การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2
   RAW ที่บีบอัดมา14 บิต12 บิต
   RAW ที่ไม่ได้บีบอัด14 บิต12 บิต

   

  ILCE-9M2

  • ประเภทของชัตเตอร์ (Shutter Type): Mechanical Shut
    การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน (BULB shooting)มีการเปิด Long Exposure NR *3
   RAW ที่บีบอัดมา14 บิต12 บิต12 บิต12 บิต
   RAW ที่ไม่ได้บีบอัด14 บิต14 บิต12 บิต12 บิต

    
  • ประเภทของชัตเตอร์ (Shutter Type): Electronic Shut
    การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot) *1การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) *2
   RAW ที่บีบอัดมา14 บิต12 บิต
   RAW ที่ไม่ได้บีบอัด14 บิต14 บิต


  *1 “การถ่ายภาพแบบรูปเดียว (Single-shot shooting)” ข้างต้น รวมถึงการถ่ายภาพแบบตั้งเวลาถ่ายเอง (Self-timer shooting) และการถ่ายภาพแบบเป็นช่วง (Interval shooting)
  *2 “การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting)” ข้างต้น รวมถึง การภาพแบบเป็นชุดหลายชุด (Multiple burst shooting) ในโหมด Superior Auto การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous shooting) ในโหมดตั้งเวลาถ่ายภาพเอง (Self-timer mode) และการถ่ายภาพแบบคล่อมต่อเนื่อง (Continuous bracket shooting)
  *3Long Exposure NRจะทำงานเมื่อตั้งไปที่ Onและความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed) มีการตั้งไว้ที่ 1 วินาทีหรือนานกว่า
  หมายเหตุ: รูปภาพ JPEG จะบันทึกไว้ในแบบ 8 บิต