หมายเลข ID หัวข้อ : 00231049 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2019พิมพ์

หน้า ​​Source ​​screen ในแอป Music Center (SongPal) ไม่เปิดขึ้นมา

    ตรวจสอบดูว่า มีการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่หรือไม่

    ถ้าหากหน้า Source ​​screen ของแอป Music Center ไม่เปิดขึ้นมา ถึงแม้จะกำลังเชื่อมต่ออยู่โดย Bluetooth ให้ทำการรีสตาร์ทแอป Music Center ของท่านขึ้นมาใหม่โดยการปิดแอปนี้ลงไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่

    หมายเหตุ: ชื่อของแอปพลิเคชั่นมีการเปลี่ยนจาก SongPal ไปเป็น Music Center ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560