หมายเลข ID หัวข้อ : 00194200 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

การเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลวเมื่อใช้แอป Music Center (SongPal)

  ข้อสำคัญ: กรุณาตรวจดูผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้สำหรับหัวข้อนี้ตามลิงก์ด้านล่าง
  อุปกรณ์เสียง Sony ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Music Center / SongPal ได้

  ถ้าหากการเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่สามารถทำได้ระหว่างอุปกรณ์ออดิโอที่จับคู่ไว้ ในอุปกรณ์โมบาย และแอปพลิเคชัน Music Center, ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ออดิโอนั้นมีการ เปิด (ON)ไว้แล้ว
  2. ตรวจเช็คดูว่า การสื่อสาร Bluetooth (Bluetooth communication) ของอุปกรณ์ออดิโอและอุปกรณ์โมบายนั้นเป็น เปิด (ON) อยู่
  3. จากการตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth setting) ของอุปกรณ์มือถือ, ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ออดิโอมีการเลือกไว้แล้ว หรือตรวจเช็คดู การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth setting) ของอุปกรณ์มือถือนั้น

  ถ้าหากการเชื่อมต่อ Bluetooth ขอแอปพลิเคชัน Music Center ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หลังการตรวจเช็คดูการตั้งค่าข้างต้น, ให้ลบการตั้งค่าอุปกรณ์ออดิโอนั้นออกจากแอปพลิเคชัน และจากนั้นทำการจับคู่และลงทะเบียนการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

  วิธีการลบการตั้งค่าอุปกรณ์ออดิโอออกจากแอปพลิเคชัน

  1. เปิด SongPal_app_icon แอปพลิเคชัน Music Center ในอุปกรณ์มือถือของท่านขึ้นมา
  2. ใน หน้าจอลำโพงและกลุ่ม (Speaker & Group), แตะที่เมนู ตัวเลือก (Option) (3 จุดบนแถบบนสุด)

  3. แตะที่ ลบลำโพงออก (Remove Speakers)
  4. จากหน้าจอลบลำโพงออก (Remove Speakers), เลือกอุปกรณ์ออดิโอที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นั้น
  5. ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ออดิโอนั้นมีการเลือกไว้แล้ว จากนั้นแตะที่ ลบออก (REMOVE)
  6. เมื่อ"จะลบลำโพงหรือไม่ (Remove speakers)?" แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ปุ่ม ตกลง (OK) เพื่อทำการลบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ของอุปกรณ์ออดิโอนั้น

  วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้าไปใหม่

  เชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอนั้นเข้าไปใหม่ หลังการลบข้อมูลออดิโอนั้นออกจากแอปพลิเคชัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงซ้ำใหม่ ให้ตรวจดูที่คำถามและคำตอบต่อไปนี้
  วิธีการเพิ่มลำโพงและอุปกรณ์ออดิโออื่น เข้าไปในแอป Music Center (SongPal)