หมายเลข ID หัวข้อ : 00227819 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2021

จะต้องให้ตัว Remote Commander และกล้องอยู่ห่างกันเท่าใดเพื่อทำการเชื่อมต่อ?

    ระยะการสื่อสารระหว่างตัว Remote Commander และกล้องจะประมาณ ห้า เมตร

    • จะใช้ Bluetooth ในการสื่อสารแบบไร้สาย
    • ระยะการสื่อสารเป็นค่าโดยประมาณ, และอาจจะแปรผันไปได้ตามสภาวะของสิ่งรอบข้าง