หมายเลข ID หัวข้อ : 00228228 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

โวลลุ่มของทีวีไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับกับพอร์ต USB ของทีวีนั้น

    ให้ถอดอุปกรณ์ที่ไม่รองรับใด ๆออกจากพอร์ต USB ของทีวีนั้น

    ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่อาจจะไม่รองรับ:

    • ตัวควบคุมเกม
    • ลำโพง 

    หมายเหตุ: ถ้าเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่รองรับเข้ากับพอร์ตของ USB ของทีวี, โวลลุ่มอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะไม่มีเสียงเลยก็ได้