หมายเลข ID หัวข้อ : 00224968 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2019

มีเสียงไฟฟ้าสถิตย์หรือเสียงป็อบ ในระหว่างการหาดูในคอนเทนท์ ของ YouTube

    ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดย การอัปเดตซอฟต์แวร์. กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์.
    สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับ: วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.