หมายเลข ID หัวข้อ : 00223058 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/10/2019

“Support by Sony” Privacy Policy

  นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ “Support by Sony”

  นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายข้อมูลต่อไปนี้

  • วิธีการที่ Sony Marketing Inc. ("โซนี่", "เรา", หรือ "ของเรา") อาจอ่าน รวบรวม ใช้ และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน “Support by Sony” ของท่าน
  • วิธีการที่ท่านสามารถติดต่อเรา

  กรุณาอ่านนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และระบุว่าท่านยอมรับข้อกำหนดของนโยบายนี้หรือไม่ด้วยการเลือกปุ่มหรือกล่องกาเครื่องหมาย เพื่อแสดงว่าท่านให้ความยินยอมหรือปฏิเสธ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้เป็นนโยบายนอกเหนือจากนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับอื่นใดที่อาจใช้บังคับกับการติดต่อสื่อสารของท่านกับบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการใด ๆ ของโซนี่

  1. เกี่ยวกับ Support by Sony

  “Support by Sony” เป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลสนับสนุนอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โซนี่ของท่าน

  2. ข้อมูลที่รวบรวมเมื่อท่านใช้ Support by Sony

  ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ

  โซนี่อาจได้รับข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเช่นกันเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชัน Support by Sony:

  • ข้อมูลอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน Support by Sony
   (เช่น เลขประจำอุปกรณ์ ชื่อรุ่น ชื่อของผู้ผลิต)
  • ข้อมูลแอปพลิเคชัน (เช่น เลขประจำแอปพลิเคชัน หรือเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชัน)
  • ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน Support by Sony ของท่าน

  ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติที่อธิบายข้างต้นจะถูกอัปโหลดพร้อมหมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งจะทำให้เราแยกแยะข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ดังกล่าวจากข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์อื่น ๆ

  ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติที่อธิบายข้างต้นจะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์เชิงสถิติและเพื่อส่งข้อมูลสนับสนุนให้ท่านตามภาษาและภูมิภาคที่ท่านเลือก โซนี่จะไม่ส่งข้อมูลสื่อสารทางการตลาดที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ให้ท่าน

  หากท่านต้องการยุติการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติดังกล่าว ท่านควรหยุดใช้/ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

  ข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางโมดูลของบุคคลภายนอก

  โซนี่อาจรวบรวมข้อมูลผ่านทางโมดูลของบุคคลภายนอกที่ฝังอยู่ในแอปพลิเคชัน Support by Sony และใช้ข้อมูลดังกล่าวดังต่อไปนี้

  *ข้อมูลที่รวบรวมตามนโยบายนี้อาจถูกส่งไปให้ผู้ให้บริการโมดูลแต่ละรายโดยอัตโนมัติ

  [AWS Mobile SDK]
  • ผู้ให้บริการโมดูล: Amazon Web Services, Inc.
   นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/privacy/?nc2=h_ls
  • ข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางโมดูลนี้:
   • - ข้อมูลประวัติการใช้แอป
   • - EndpointARN
  • จุดประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล:
   • - เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งานและเนื้อหา
   • - พื่อส่งการแจ้งเตือนแบบพุช
  [Google API]
  • ผู้ให้บริการโมดูล: Google, Inc.
   นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Google API: https://developers.google.com/terms/
  • ข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางโมดูลนี้:
   ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนแบบพุช (เช่น เลขประจำอุปกรณ์ โทเค็นการแจ้งเตือน)
  • จุดประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล:
   เพื่อส่งการแจ้งเตือนแบบพุช

  3. โซนี่ใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่น ๆ อีกอย่างไร

  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต

  โซนี่อาจรวบรวมและ/หรือวิเคราะห์ข้อมูลที่อ้างถึงในข้อ 2 เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

  เพื่อปกป้องโซนี่และผู้ใช้ของโซนี่

  โซนี่อาจรวบรวมและ/หรือวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 2 เพื่อระบุภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อปกป้องโซนี่ ผู้ใช้ บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของโซนี่

  4. มีใครอีกบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

  ข้อมูลของท่านที่สื่อสารไปยังโซนี่และโซนี่เก็บรักษาไว้ อาจเปิดเผยให้กับบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท Sony Corporation และบุคคลที่สามดังต่อไปนี้

  บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท Sony Corporation

  ข้อมูลของท่านอาจถูกแบ่งปันให้บริษัท Sony Corporation และ Sony Global Manufacturing & Operations Corporation เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 ข้างต้น

  ผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลภายนอก

  เราอาจใช้ Hearbest Co., Ltd. เป็นผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อทำการประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลของท่านในนามของโซนี่ เพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้

  5. การเก็บรักษาข้อมูล การจัดการข้อมูลของท่าน

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่อธิบายไว้ในข้อ 2 ตราบเท่าที่ท่านใช้แอปพลิเคชันและเป็นระยะเวลาหกเดือนหลังจากนั้น หากท่านต้องการให้เราลบข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ตามที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านแอปพลิเคชัน โปรดติดต่อเราที่ https://www.sony.net/supportapp และเราจะตอบกลับภายในเวลาและด้วยวิธีการที่เหมาะสม โปรดทราบว่าอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ผู้ใช้ให้มาเพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างเหมาะสม และเราอาจต้องเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ตามกฎหมาย

  6. การถ่ายโอนข้อมูลของท่านระหว่างประเทศ

  แอปพลิเคชันมีให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วโลก ข้อมูลของท่านจะได้รับการประมวลผล จัดเก็บ และถ่ายโอนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 ไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และ/หรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงญี่ปุ่น ข้อมูลของท่านจะได้รับการประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและ/หรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่ ซึ่งทำงานให้เราหรือให้ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งของเรา และเจ้าหน้าที่ในประเทศเหล่านั้นอาจเห็นข้อมูลของท่าน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในประเทศเหล่านี้อาจมิได้ให้การคุ้มครองในระดับเดียวกับในเขตเศรษฐกิจยุโรปและ/หรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่ และท่านอาจมีสิทธิตามกฎหมายน้อยกว่าในเรื่องข้อมูลของท่า

  7. การรักษาความปลอดภัย

  โซนี่ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลของท่าน แต่เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่ส่งให้เราผ่านทางแอปพลิเคชันหรือที่เราจัดเก็บไว้ในระบบของเราหรือที่เก็บไว้ในระบบของผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา

  8. นโยบายของเราเกี่ยวกับเด็ก

  โซนี่มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บรักษา และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเด็ก หากท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองและกังวลว่าบุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ท่านควรติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

  9. สิทธิในความเป็นส่วนตัว

  ในบางประเทศ รวมทั้งประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ท่านมีสิทธิบางประการในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่โซนี่ถือครองเกี่ยวกับตัวท่าน สิทธิเหล่านี้อาจรวมถึงสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองไว้ และท่านสามารถขอให้เราแก้ไข ปรับปรุง ลบ หรือบล็อกข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ เหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ https://www.sony.net/supportapp.

  10. การเปลี่ยนแปลง

  โซนี่อาจอัปเดตนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โซนี่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวผ่านทางแอปพลิเคชัน หากท่านต้องการตรวจสอบนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ตาม โปรดคลิกที่ URL ต่อไปนี้ https://www.sony.net/privacy/supportapp/th/

  11. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านอาจมีในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราที่ https://www.sony.net/supportapp.

  ปรับปรุงล่าสุด: 1 ต.ค. 2562