หมายเลข ID หัวข้อ : 00224272 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

เอาท์พุทของออดิโอจากระบบออดิโอไม่ได้เป็นฟอร์แมท PCM ถึงแม้การตั้งค่าของ Digital audio out ในทีวีจะเป็น PCM ก็ตาม

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อเปิด โหมด eARC ไว้, ทีวีนั้นจะอนุญาตให้สัญญาณออดิโอที่อินพุทจากอุปกรณ์ HDMI ผ่านเข้ามาได้โดยตรง่ ดังนั้น, เสียงที่เอาท์พุทจากอุปกรณ์ออดิโอจะเป็นฟอร์แมทเดียวกับที่สัญญาณออดิโอที่ป้อนไปให้กับทีวี โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าของ Digital audio out ของทีวี