หมายเลข ID หัวข้อ : 00203799 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

เสียงจากระบบออดิโอมีการล่าช้า(Lag) กว่าภาพของทีวี.

  ถ้าเสียงจากระบบออดิโอมีการดีเลย์ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  การตั้งค่า.
  3. เลือกที่ Display & Sound หรือ Sound.
  4. เลือกที่ Audio Output.
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Audio Output ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  5. เลือกที่ AV Sync และจากนั้นเลือกที่ Auto หรือ On

  หมายเหตุ:  

  • ถ้าหากตัวเลือก AV Sync ไม่แสดงขึ้นมาในเมนู, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อปรับตัวเลือก Digital Audio Out ไปที่ PCM
  • ถ้าหากท่านเล่นเกมเป็นหลัก, ขอแนะนำให้ท่านทำตามขั้นตอนที่จะทำการตั้งตัวเลือก Digital Audio Out ไปเป็นPCMไว้ด้วย
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่  การตั้งค่า.
   3. เลือกที่ Display & Sound หรือ Sound.
   4. เลือกที่ Audio Output.
    หมายเหตุ: ถ้าหาก Audio Output ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   5. เลือกไปที่ ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล.
   6. เลือกที่ PCM.