หมายเลข ID หัวข้อ : 00203799 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2019

เสียงจากระบบออดิโอมีการล่าช้า (Lag) กว่าภาพของทีวี

  ถ้าเสียงจากระบบออดิโอมีการดีเลย์ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า
  3. เลือกที่ Display & Sound หรือ Sound
  4. เลือกที่ Audio Output
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Audio Output ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  5. เลือกที่ A/V sync และจากนั้นเลือกที่ Auto or On

  หมายเหตุ:  

  • ถ้าหากตัวเลือก AV Sync ไม่แสดงขึ้นมาในเมนู ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อปรับตัวเลือก Digital Audio Out ไปที่ PCM
  • ถ้าหากท่านเล่นเกมเป็นหลัก ขอแนะนำให้ท่านทำตามขั้นตอนที่จะทำการตั้งตัวเลือก Digital Audio Out ไปเป็นPCMไว้ด้วย
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า
   3. เลือกที่ Display & Sound หรือ Sound
   4. เลือกที่ Audio Output
    หมายเหตุ: ถ้าหาก Audio Output ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   5. เลือกไปที่ ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิทัล
   6. เลือกที่ PCM