หมายเลข ID หัวข้อ : 00204362 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2018

ซอฟต์แวร์ของ กล้องถ่ายภาพ/กล้องถ่ายภาพวิดีโอ ที่บริการดาวน์โหลดได้หยุดให้บริการไปแล้ว

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับ หน้าเว็ป ต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของกล้องที่บริการดาวน์โหลดได้มีการยุติลงไปแล้ว และซอฟต์แวร์ทดแทนที่มีให้.