หมายเลข ID หัวข้อ : 00203795 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2019

ระดับโวลลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้โหมด Center speaker.

    โวลลุ่มของทีวีมีการล็อกไว้เมื่อใช้โหมด Center speaker. ปรับแต่งระดับโวลลุ่มด้วยระบบออดิโอ.
    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านกดคีย์ Volume บนตัว รีโมทคอนโทรล จะมีโวลลุ่มแสดงขึ้นมาแต่ไม่สามารถปรับแต่งได้.