หมายเลข ID หัวข้อ : 00223912 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

ความจุที่แสดงไว้ของ หน่วยความจำในตัวทีวีจะแตกต่างไปจากที่แสดงไว้ในหน้า ผลิตภัณฑ์

  หน่วยความจำในตัวทีวีจะประกอบด้วยสองส่วน: หน่วยความจำภายใน (Internal Storage) และ หน่วยความจำที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ (User Accessible Storage)

  หน่วยความจำภายใน (Internal Storage)
  หรือที่เรียกว่า หน่วยความจำระบบ (System Memory), พื้นที่หน่วยความจำนี้ใช้สำหรับเก็บระบบปฏิบัติการและไฟล์ระบบ ซึ่งส่วนนี้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงได้
  หน่วยความจำที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ (User Accessible Storage)
  เป็นพื้นที่หน่วยความจำที่สามารถเข้าถึงและใช้โดยผู้ใช้ได้ พื้นที่นี้จะใช้ในการจัดเก็บแอปและข้อมูลผู้ใช้

  เมื่อท่านตรวจดูหน่วยความจำที่มีเหลืออยู่ในทีวีของท่าน จะแสดงเฉพาะหน่วยความจำที่เหลืออยู่ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ส่วนจัดเก็บที่เหลืออยู่จะแตกต่างจากที่มีระบุในหน้าของผลิตภัณฑ์นั้น

  หมายเหตุ:

  • สำหรับรายละเอียดในวิธีการตรวจสอบความจุหน่วยความจำในทีวีให้อ้่างอิงกับหัวข้อ วิธีตรวจดูจำนวนหน่วยความจำที่เหลือในทีวี
  • ถ้าจำนวนของ หน่วยความจำที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ (User Accessible Storage) เหลือไม่พอ ให้ลบแอปที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำในตัว