หมายเลข ID หัวข้อ : 00201557 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

ทีวีของฉันแสดง ระดับเสียงแตกต่างออกไป เมื่อฉันเชื่อมต่อกับ Soundbar

  เมื่อท่านสลับการตั้งค่า เอาต์พุตลำโพง (Speaker Output) ของทีวี ระหว่างทีวีและเครื่อง Sound Bar ระดับเสียงจะสลับไปตามนั้น จึงมีการแสดงค่าที่แตกต่างออกมา

  ถ้าหากท่านกำลังใช้ทีวีร่วมกับเครื่อง Sound Bar และทำการสลับการตั้งค่า เอาต์พุตลำโพง (Speaker Output) ของทีวี ระหว่างทีวีและเครื่อง Sound Bar ระดับเสียงจะสลับไปตามนั้น จึงมีการแสดงค่าที่แตกต่างออกมา เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ

  ตัวอย่างเช่น เมื่อสลับ เอาต์พุตของลำโพงจากทีวี (ลำโพงในตัว ระดับเสีย 40 dB) ไปเป็น Sound Bar ระดับเสียงที่แสดงจะสลับไปที่ ระดับเสียงของ Sound Bar (20 dB)


  (10 db - 100 db)

  (20 db - 50 db)

  [A] หน้าจอระดับเสียงของลำโพงในตัวทีวี (40 db)
  [B] หน้าจอระดับเสียงของ Sound Bar (20 dB)

  หมายเหตุ: 

  ท่านสามารถดูสถานการณ์นี้นี้ได้เมื่อทำการตั้งค่าต่อไปนี้ โดยมีเครื่อง Sound Bar เชื่อมต่ออยู่กับ Sony BRAVIA

  • เมื่อทำการสลับ การควบคุมอุปกรณ์ Bravia Link (Control for HDMI) ปิด (OFF)/เปิด (ON)
  • เมื่อทำการสลับ เอาต์พุตลำโพง (Speaker Output) ของทีวีไปเป็น ลำโพงทีวี (TV Speakers)/ระบบเสียง (Audio System)