หมายเลข ID หัวข้อ : 00198405 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

เสียงของเครื่อง Sound Barไม่ตรงกับภาพบนทีวี

  ถ้าหากเสียงและวิดีโอไม่ตรงกันเมื่อเครื่อง Soundbar เชื่อมต่อกับทีวี ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าและการเชื่อมต่อของแต่ละอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน
  ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

  เมื่อเล่นเสียงของทีวีด้วยเครื่อง Soundbar

  ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้และดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
  1. ตั้งการตั้งค่า ช่องต่อสัญญาณเสียงออกของทีวีไปที่ PCM
  2. เปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่อง Soundbar ดังต่อไปนี้ โดยใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มา
   • ตั้งค่า โหมดเสียง (Sound Mode) ไปที่ เพลง (Music) โดยการกดปุ่มการตั้งค่าโหมดเสียง (เพลง (Music))
   • ตั้ง VERTICAL S. ไปที่ ปิด (Off) โดยการกดที่ปุ่มVERTICAL S ซ้ำ ๆ กัน

    [A]: ปุ่ม เพลง (Music)
    ปุ่ม [B]: VERTICAL S ปุ่ม


  เมื่อเล่นเสียงจากเครื่องเล่น Blu-ray Disc กล่องรับสัญญาณเคเบิล, หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันด้วยเครื่อง Soundbar


  เสียงและวิดีโออาจจะไม่ตรงกันถ้าหากเสียงมีการเล่นจากเครื่อง Soundbar เมื่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล่องรับสัญญาณเคเบิล หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI
  ในกรณีนี้ การเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ผ่านทางเครื่อง Soundbar อาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้
  ดูที่รูปต่อไปนี้


  ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง:

  [A]: เครื่องซาวด์บาร์
  [B] TV
  [C] เครื่องเล่น Blu-ray Disc กล่องรับสัญญาณเคเบิล, กล่องรับสัญญาณดาวเทียม, ฯลฯ.

  ตัวอย่างที่ถูกต้อง:


  [A]. TV
  [B]. เครื่อง Soundbar
  [C]. เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล่องรับสัญญาณเคเบิล, กล่องรับสัญญาณดาวเทียม, ฯลฯ

  หมายเหตุ: ใช้แจ็คขั้วต่อ HDMI IN ของเครื่องซาวด์บาร์เมื่อเชื่อมต่อ เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล่องรับสัญญาณเคเบิล, หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันเข้ากับเครื่อง Soundbar