หมายเลข ID หัวข้อ : 00198405 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

เสียงของซาวด์บาร์ (Sound Bar) ไม่ตรงกับภาพบนทีวี

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากเสียงและวิดีโอไม่ตรงกันเมื่อซาวด์บาร์เชื่อมต่อกับทีวี, ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าและการเชื่อมต่อของแต่ละอุปกรณ์, ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน.
ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

เมื่อเล่นเสียงของทีวีด้วยเครื่องซาวด์บาร์

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้และดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่.
 1. ตั้งการตั้งค่าออดิโอเอาท์พุทของทีวีไปที่ PCM.
 2. เปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องซาวด์บาร์ดังต่อไปนี้ โดยใช้รีโมทคอนโทรลที่มีมาให้นั้น.
  • ตั้งค่า Sound Mode ไปที่ Music โดยการกดปุ่มการตั้งค่าโหมดเสียง (Music).
  • ตั้ง VERTTICAL.S ไปที่ Off โดยการกดที่ปุ่ม VERTICAL.S ซ้ำ ๆ กัน.

   [A]: ปุ่ม Music
   [B]: ปุ่ม VERTTICAL.S

 


เมื่อเล่นเสียงจากเครื่องเล่น Blu-ray Disc , กล่องรับสัญญาณเคเบิล, หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันกับเครื่องซาวด์บาร์


เสียงและวิดีโออาจจะไม่ตรงกันถ้าหากเสียงมีการเล่นจากเครื่องซาวด์บาร์ เมื่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล่องรับสัญญาณเคเบิล หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI.
ในกรณีนี้, การเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ผ่านทางเครื่องซาวด์บาร์อาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้.
ดูที่รูปต่อไปนี้.


ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง:

[A]: เครื่องซาวด์บาร์
[B]. TV
[C]. เครื่องเล่น Blu-ray Disc , กล่องรับสัญญาณเคเบิล, กล่องรับสัญญาณดาวเทียม, ฯลฯ.

ตัวอย่างที่ถูกต้อง:


[A]: TV
[B]. เครื่องซาวด์บาร์
[C]. เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล่องรับสัญญาณเคเบิล, กล่องรับสัญญาณดาวเทียม, ฯลฯ.

หมายเหตุ: ใช้แจ็คขั้วต่อ HDMI IN ของเครื่องซาวด์บาร์เมื่อเชื่อมต่อ เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล่องรับสัญญาณเคเบิล, หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันเข้ากับเครื่องซาวด์บาร์.