หมายเลข ID หัวข้อ : 00198813 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ระดับเสียงของเครื่อง Sound Bar เพิ่มขึ้นกะทันหัน หรือเครื่อง Sound bar ไม่ปิด แม้จะกดที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ตาม

ระดับเสียงปรับเพิ่มขึ้นเองอีกครั้งหลังจากที่ปรับลงไป

    เครื่อง Sound Bar นั้นอาจจะอยู่ในโหมดสาธิต (Demo mode) อยู่ก็ได้

    ถ้าต้องการยกเลิกโหมดสาธิต (Demo mode) ให้ทำการรีเซ็ตเครื่อง Sound Bar นั้น

    สำหรับรายละเอียดวิธีการรีเซ็ตเครื่อง Sound Bar ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการรีเซ็ตเครื่อง Sound Bar

    หมายเหตุ: สำหรับ HT- CT390, HT-CT790, HT-NT5, HT-RT3, HT-XT2 ให้อ้างอิงกับ (DEMO แสดงขึ้นมาในหน้าต่าง จอแสดงผลของเครื่องและปุ่มเปิดปิด (Power) หรือปุ่มโฮม (HOME) ไม่ทำงาน .