หมายเลข ID หัวข้อ : 00200697 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2018

เพาเวอร์ไม่เปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะถอดตัวเฮดเซ็ตออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟแล้ว

    ระดับของแบตเตอรี่ของทั้งกล่องสำหรับชาร์จไฟ และตัวเฮดเซ็ตอาจจะเหลืออยู่ต่ำ.
    ให้ทำการชาร์จกล่่่องสำหรับชาร์จไฟโดยเชื่อมต่อกับสาย USB. ตรวจเช็คดูว่าไฟของกล่องสำหรับชาร์จไฟ(ด้านหลัง) ติดสว่างเป็นสีแดง.