หมายเลข ID หัวข้อ : 00187714 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/05/2018

จะสามารถทำการใช้ตัวเฮดเซ็ตและกล่องสำหรับชาร์จไฟ หลายอันสลับกันได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

จะสามารถใช้ตัวเฮดเซ็ตกับกล่องสำหรับชาร์จไฟที่มาในกล้องเดียวกันได้เท่านั้น.