หมายเลข ID หัวข้อ : 00200687 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2018

เครื่อง Sound Bar และทีวี ไม่ได้ลิงค์เข้าด้วยกัน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากเพาเวอร์ของตัวเครื่องไม่เปิดขึ้นมา ถึงแม้จะหลังจากการเปิดเพาเวอร์ของทีวีที่จับคู่ไว้แล้ว หรือถ้าหากทีวีนั้นไม่มีเสียงออกมาแม้จะหลังจากกดปุ่ม TV บนตัวรีโมทแล้ว ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

หลังจากการใช้อินพุทที่แตกต่างออกไปของตัวเครื่องนั้น, หรือสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ยกเว้นทีวีนั้น, ตัวเครื่องนั้นอาจจะไม่เชื่อมต่อกับทีวีที่จับคู่แล้วนั้นได้โดยอัตโนมัติ. ให้ลองทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับทีวีนั้น โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้.
 
ตัวอย่าง: การจับคู่กับ Sony Android TV:

  1. เปิดทีวีขึ้นมา.
  2. กดที่ปุ่ม HOME .
  3. เลือกที่Settings.
  4. เลือกที่Bluetooth settings.
  5. เลือกที่ Add device เพื่อให้ทีวีเข้าสู่โหมดการจับคู่. รายการของอุปกรณ์ ที่ใช้ได้ จะแสดงหลังจากผ่านไปสองสามนาที.
  6. เลือก Sound Bar จากเมนูของ Bluetooth และดำเนินการลงทะเบียนการจับคู่.

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานของทีวีของท่านเพื่อทำการเชื่อมต่อการจับคู่ Bluetooth.