หมายเลข ID หัวข้อ : 00194176 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2018

วิธีการปิดเฉพาะเสียงของลำโพงทีวี เมื่อใช้ Sound Bar.

  ถ้าหากทีวีและ Sound Bar ไม่ได้เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้สาย HDMI, เสียงที่เอาท์พุทออกจากทีวีจะไม่เปลี่ยนไปเป็น Sound Bar โดยอัตโนมัติ. ดังนั้น, จึงจะมีเสียงออกมาพร้อมกันทั้งที่ Sound Bar และลำโพงของทีวี.
  วิธีการที่จะปิดเสียงของลำโพงของทีวี จะแตกต่างกันไป ตามสภาวะแวดล้อมของการเชื่อมต่อ. ให้ดูรายละเอียดจากต่อไปนี้.

  • เมื่อเชื่อมต่อด้วยสาย optical digital audio : ให้ตั้งระดับวอลลุ่มของทีวีให้ต่ำลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะรับชม.
  • เมื่อเชื่อมต่อด้วยสาย analog audio : ให้ตั้ง ออดิโอเอาท์พุทของทีวี ให้ออกไปที่ลำโพงภายนอก.

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของทีวีนั้น.