หมายเลข ID หัวข้อ : 00199195 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2021

มีเครื่อง Soundbars อะไรบ้างที่รองรับ การตั้งค่า A/V sync ได้?

รายการของระบบออดิโอเฉพาะที่รองรับการตั้งค่าของ A/V sync

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้

  ระบบออดิโอเฉพาะรุ่น เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI อ้างอิงหมายถึงรุ่นต่าง ๆ ที่รองรับได้เมื่อตั้งค่า A/V Sync ไปที่ Auto.
  ในขณะนี้รุ่นที่รองรับได้มีดังต่อไปนี้

  HT-Z9F
  HT-ZF9
  HT-X9000F
  HT-XF9000
  HT-X8500
  HT-G700

  หมายเหตุ: A/V sync ตั้งไปเป็น Auto ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output)A/V syncAuto
   • เลือกที่ เสียง (Sound)A/V syncAuto