หมายเลข ID หัวข้อ : 00247691 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/07/2020

เสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ เบาเกินไป

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:

  หมายเหตุ: ลำโพงซับวูฟเฟอร์ เป็นลำโพงสำหรับใช้เล่นเสียงเบสโดยเฉพาะ เสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์อาจจะได้ฟังได้ยาก ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงให้เสียงเบสออกมาน้อย เช่น กรณีของการส่งออกอากาศของทีวี

  1. กดที่ปุ่ม (ระดับเสียงของลำโพงซับวูฟเฟอร์) บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับเพิ่มระดับเสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์
   หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง

  2. ถ้ามีการตั้งค่า โหมดกลางคืน (Night mode) ไว้ที่ เปิด (ON) ให้ตั้งค่าไปที่ ปิด (OFF)
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ โหมดกลางคืน (Night mode) ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

  3. ลองทำการเล่นเสียงทดสอบ (Test tone) หรือเพลงตัวอย่าง เพื่อดูว่ามีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์หรือไม่:

   • HT-X9000F/Z9F
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่ Setup
    3. เลือกที่ การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings)
    4. เลือกที่ การตั้งค่า ลำโพง (Speaker Settings)
    5. เลือกที่ การตั้งค่า ลำโพงแบบธรรมดา (Manual Speaker Settings)
    6. เลือกที่ เสียงทดสอบ (Test Tone) และจากนั้นเลือกที่ เปิด (On)
     หมายเหตุ: เลือกที่ ปิด (Off) เพื่อหยุดการเล่นกลับของ Test Tone
   • HT-S20R
    หมายเหตุ: เมื่อเลือกที่ อินพุต USB เสียง TEST TONE จะไม่มีออกมาแม้จะตั้งไว้ที่ เปิด (ON) แล้วก็ตาม ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการเล่น TEST TONE แล้ว โดยการเลือก อินพุตอื่นที่ไม่ใช่ USB
    1. กดที่ปุ่ม MENU บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดเมนูที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
    2. เลือกที่ SPEAKERTEST TONEONเพื่อให้มีเสียงทดสอบออกที่ลำโพงแต่ละตัว
    3. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อปิดเมนูในช่องแสดงผล
     หมายเหตุ:
     • ถ้าต้องการเลือกและตั้งค่าที่ท่านต้องการ กดที่ (ขึ้นบน), (ลงล่าง) หรือ ENTER ซ้ำ ๆ กัน ท่านสามารถกลับไปที่ตัวก่อนหน้านี้ได้โดยการกดที่ปุ่ม กลับ (BACK)
     • ถ้าต้องการปิด TEST TONE ให้เลือกที่ SPEAKERTEST TONEOFF
   • เครื่องรุ่นอื่น ๆ
    1. กดที่ปุ่ม INPUT หรือปุ่ม (เลือกอินพุต (Input select)) บนเครื่อง Sound Bar ไว้นาน 5 วินาที เพื่อเล่นเพลงตัวอย่างในเครื่อง
    2. กดที่ปุ่ม INPUT หรือปุ่ม (เลือกอินพุต (Input select)) อีกครั้งเพื่อหยุดการเล่นเพลงตัวอย่างในเครื่องและกลับไปที่สภาวะเดิมของเครื่อง